Minden, amit tudni szeretnél a Magyar Kaland-Sport Egyesületről

Szenvedélyeddé tesszük az ismeretlen meghódítását...

2014. október 10-én a Magyar Kaland-Sport Egyesület szabadidősport népszerűsítő Sportnapot rendezett Cseszneken. A Nyugat-magyarországi Egyetem - Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar (Sopron), Apáczai Csere János Kar (Győr), Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (Szombathely) - hallgatói három turnusban hódíthatták meg Magyarország első via ferrata útvonalát. Az esemény az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

 

Publikációk a megrendezett programmal kapcsolatban:

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Civil szervezetek működési célú támogatása 2014. - NEA-14-M

A Közösségi környezet kollégium; a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium; a Nemzeti összetartozás kollégium; a Társadalmi felelősségvállalás kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Civil tv. 59. § (2) bek.


2.1. Pályázat benyújtására jogosultak:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szövetséget)

2.2. A NEA-14-M jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-KK-14-M Közösségi környezet kollégium
- kulturális tevékenység,
- közművelődés,
- tudomány és kutatás,
- hagyományápolás,
- audio- és telekommunikáció,
- informatika,
- elektronikus hírközlés,
- szak- és felnőttképzés,
- ismeretterjesztés,
- társadalmi párbeszéd,
- fogyasztóvédelem,
- település és közösségfejlesztés.

NEA-MA-14-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
- élet és vagyonbiztonság,
- közbiztonság,
- polgári védelem,
- önkéntes tűzoltás,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- szabadidő,
- hobbi és sport,
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

NEA-NO-14-M Nemzeti összetartozás kollégium
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
- az európai integráció elősegítése;
- a Magyarországon élő nemzetiségek,
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- vallási tevékenység.

NEA-TF-14-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- szakmai és érdekképviselet;
- adományosztás;
- szociális tevékenység;
- családsegítés;
- időskorúak gondozása;
- rehabilitációs foglalkoztatás;
- hátrányos helyzetű rétegek segítése,
- egyéb nonprofit tevékenységek.

NEA-UN-14-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium
- nevelés és oktatás;
- képességfejlesztés;
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
- gyermek- és ifjúságvédelem;
- egészségmegőrzés;
- betegségmegelőzés;
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- kábítószer-megelőzés,
- természet- és környezetvédelem.